Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass

Utenriksministerens sekretariat

Utenriksministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget.

Utviklingsministerens sekretariat

Utviklingsministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget.

Sentral kontrollenhet

Sentral kontrollenhet behandler saker som gjelder mistanke om brudd på gjeldende regelverk i utenrikstjenesten med mindre ansvaret for oppfølging er lagt til en annen enhet. Enheten fører tilsyn med at virksomheten, hjemme og ute, gjennomføres i tråd med vedtak, bestemmelser og instrukser, herunder etiske retningslinjer. Enheten påpeker feil og mangler i forvaltningen og anbefaler oppfølgingstiltak. Enheten utfører også andre oppgaver pålagt av utenriksråden.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten har ansvar for praktisk tilrettelegging og strategisk utforming av politisk ledelses kontakt med media, og har et overordnet ansvar for utenrikstjenestens kommunikasjonspolitikk (ekstern og intern kommunikasjon), nettsidene (regjeringen.no, departementets intranett og utestasjonenes nettsider), og krisekommunikasjon. Kommunikasjonsenheten samarbeider nært med de to ministrenes sekretariat, avdelingene hjemme og ambassadene ute, og inngår i UDs kriseberedskap.

Avdeling for Europa og handel

Avdelingen er ansvarlig for Norges forhold til EU inkludert EØS, Schengen, justis- og innenrikssaker og samarbeidet med EUs institusjoner. Spørsmål og prosesser knyttet til global migrasjon. Koordinering i forhold til EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. Oppfølging av regjeringens strategi for samarbeidet med EU og europapolitikk. Analyse av europapolitiske problemstillinger. Ansvarlig for nordisk samarbeid og det bilaterale forholdet til samtlige europeiske land, inkludert landene på Balkan og Tyrkia. Koordinering av arbeidet med EØS-midlene. Leder arbeidet med brexit internt i UD og i departementsfellesskapet. Avdelingen er ansvarlig for å ivareta norske økonomiske interesser også gjennom prosesser knyttet til internasjonal handel gjennom WTO og OECD.

Avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene

Sikkerhetspolitiske spørsmål generelt, både bilateralt, overfor EU og i internasjonale organisasjoner som Nato og OSSE. Globale sikkerhetstrusler som internasjonal terrorisme, internasjonal organisert kriminalitet, sjørøveri, cyber. Rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning. Internasjonal krisehåndtering. Internasjonale fredsoperasjoner og fredsoperativt samarbeid. Eksportkontroll av forsvarsmateriell og andre sensitive varer og tjenester, herunder forvaltning av sanksjoner. Nordområdene og Arktis/Antarktis. Marine ressurser, herunder fiskerisamarbeidet med Russland. Transatlantiske forhold. Bilaterale forbindelser med USA, Canada, Russland og øvrige land i Eurasia. Regionale samarbeidsorganisasjoner som Arktisk råd, Barentsrådet og Den nordlige dimensjon. Tilskuddsforvaltning og prosjektsamarbeid innenfor avdelingens områder, bl.a. med Russland og andre land i Eurasia.

Regionavdelingen

Avdelingen har ansvar for Norges bilaterale forhold til land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Midtøsten, relevante regionale organisasjoner og norsk freds- og forsoningsinnsats. Det legges vekt på å styrke samarbeidet med strategiske aktører og fremme norske interesser gjennom utenrikspolitisk dialog, næringspolitisk samarbeid, støtte til bærekraftig utvikling og menneskerettigheter samt tiltak som fremmer stabilitet. Gjennom å utøve tydelig utenrikspolitikk er målsettingen å styrke partnerskapet med land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Multilateral avdeling

Multilateral avdeling har ansvaret for systemisk oppfølging av FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene samt enkelte FN- organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Arbeidsfeltet omfatter utforming av norsk politikk overfor FN og bankene gjennom bl.a. deltakelse i styrende organer. Avdelingen har også ansvaret for oppfølging av regjeringens satsing på menneskerettigheter, demokrati og likestilling samt humanitær politikk og innsats. Avdelingen har ansvar for å fremme Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022.

Avdeling for bærekraftig utvikling

Avdeling for bærekraftig utvikling har om lag 65 medarbeidere fordelt på fire seksjoner og en enhet for budsjett og administrative spørsmål. Avdelingen har ansvar for å utvikle en fremtidsrettet utviklingspolitikk innen de store tematiske satsingene på bl.a. helse, utdanning, sårbare grupper, klimatilpasning, hav, landbruk/matsikkerhet, fornybar energi og næringsutvikling. Avdelingen har et koordinerende ansvar for den internasjonale oppfølgingen av Agenda 2030/bærekraftsmålene samt finansiering for utvikling, oppfølging av OECDs utviklingskomite og eierstyring av Norfund. Avdelingen koordinerer departementets arbeid med energi-, klima- og miljøspørsmål og har det overordnede ansvaret for regjeringens internasjonale havsatsing.

Rettsavdelingen

Rettsavdelingen er juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen, med et særlig ansvar for samordning av norske folkerettslige synspunkter i internasjonale fora. Sentrale arbeidsområder er internasjonal havrett, FN-rett, WTO-rett, EØS-rett, traktatrett og immunitetsspørsmål, miljørett, menneskerettigheter, humanitærrett, internasjonal strafferett, sanksjoner og restriktive tiltak. Blant avdelingens sentrale oppgaver er å avgi rådgivende tolkninger om gjeldende folkerett og bidra til regelutvikling på dette feltet, ofte gjennom forhandlinger med fremmede stater. Avdelingen bistår andre departementer og statlige institusjoner på folkerettens område. Den har en sentral rolle ved koordinering av norske saker for internasjonale domstoler og samarbeider tett med Regjeringsadvokatembetet om å føre saker for disse organer. Avdelingen har for tiden 38 medarbeidere fordelt på Seksjon for humanitær- og strafferett, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, og Seksjon for EØS- og handelsrett.

Avdeling for kultur, næringsfremme og protokoll

Avdelingen er ansvarlig for fremme av norsk kunst og kultur internasjonalt og har ansvaret for Utenriksdepartementets arbeid med norske næringsinteresser i utlandet. Avdelingen er også regjeringens protokolltjeneste, ansvarlig for statsbesøk og offisielle besøk til og fra Norge, samt forholdet til utenlandske diplomatiske og konsulære representasjoner til Norge.

Avdeling for kompetanse og ressurser

Avdelingen arbeider for at utenrikstjenesten skal bli en stadig mer strategisk, helhetlig og fleksibel organisasjon. En hovedoppgave for avdelingen er å rekruttere, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere, og videreutvikle utenrikstjenesten som en attraktiv arbeidsplass. Avdelingen arbeider for å skape bedre samsvar mellom politiske prioriteringer og fordelingen av ressurser, og for at tjenesten skal løse sine oppgaver på en effektiv måte, bl.a. ved å legge til rette for kvalitet i økonomistyringen.

Serviceavdelingen

Avdelingen er ansvarlig for at Utenriksdepartementet har en imøtekommende og profesjonell konsulær- og publikumstjeneste. Den skal sikre et høyt beredskaps- og sikkerhetsnivå for krise- og katastrofesituasjoner. Avdelingen har ansvar for å gi gode fysiske og teknologiske betingelser for oppgaveløsning for utenriksstasjonene og for avdelingene i departementet.

UTENRIKSDEPARTEMENTET

  • Norad
  • Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)
  • Referansegruppe for samordning av norsk deltagelse i Nordisk ministerråd
  • Koordineringsutvalget for EØS-saker
  • Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget)
  • Regjeringens representasjonsutvalg
  • Styre for statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund)
  • Norfund