Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Samferdelsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren, for riksveiferjene.

Samferdselsdepartementet har overordnet ansvar for:

 • Post
 • Luftfart
 • Riksveier
 • Jernbane
 • Riksveiferjer

Kjerneoppgavene til Samferdselsdepartementet er langtids­planlegging, utredning, analyse, lover, forskrifter, konsesjoner og budsjettarbeid på disse områdene.

Forberede saker som skal legges fram for Stortinget, Nasjonal transportplan, det årlige statsbudsjettet og forslag om lover og lovendringer.

Behandle og offentliggjøre saker innen departementet sitt ansvarsområde, forespørsler og klagesaker fra enkeltpersoner og institusjoner.

Følge opp at etatene innenfor tildelte bevilgninger driver i samsvar med fastsatte mål og resultatkrav og andre forutsetninger fra Stortinget og departementet. Etatsstyring av Statens vegvesen, Vegtilsynet, Jernbanedirektoratet, Luftfartstilsynet, Statens havarikommisjon for transport og Statens jernbanetilsyn, inkludert tilsyn med tau- og kabelbaner og park- og tivolianlegg.

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Kommunikasjonsenheten (KOM) samordner presse- og informasjonsvirksomhet og leder den informasjonsfaglige delen av arbeidet. KOM skal bistå mediene, medvirke til at offentlighetsloven praktiseres etter sin hensikt, jobbe med interne informasjonsoppgaver, holde politisk ledelse og øvrige fagavdelinger orientert om medienes omtale av saker innen samferdselssektoren. Enheten har redaksjonelt ansvar for nettsidene og sosiale medier.

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet (SAS)

Avdeling for styring, administrasjon og samfunnssikkerhet har overordnet ansvar for virksomhetsstyring og koordinerer departementets arbeid med etatsstyring, budsjett- og økonomistyring og samfunnssikkerhet. Avdelingen har videre ansvar for eierstyring av Samferdselsdepartementets selskaper. Fellesfunksjoner og administrative saker ligger også til avdelingen.

Bane- og planavdelingen (BPA)

Baneseksjonen har ansvar for strategisk planlegging og budsjettarbeid innen jernbaneområdet og har ansvar for etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn. Videre har seksjonen ansvar for rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid på jernbaneområdet i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger. Planseksjonen har ansvar for strategisk planlegging, utredning og analyse av problemstillinger på tvers av transportsektorene og har en sentral rolle i departementets arbeid med Nasjonal transportplan i nært samarbeid med NTP-prosjektet som ved denne revisjonen av Nasjonal transportplan leder prosessen. Seksjonen har videre et ansvar for utvikling av plan- og analyseverktøy, lede og koordinere departementets arbeid med ny teknologi, herunder intelligente transportsystemer samt overordnet ansvar for og samordning av departementets arbeid med forskning og utredning. Arbeidet med NTP er organisert som et prosjekt og ligger også til Bane- og planavdelingen.

Kyst- og miljøavdelingen (KMA)

Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for kystforvaltning, herunder sjøtransport, havner og farleder, godsoverføring, forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Videre koordinerer avdelingen departementets arbeid med miljø- og klimaspørsmål i forhold til alle transportformer. Avdelingen har ansvaret for havne- og farvannsloven, losloven, deler av Svalbardmiljøloven samt deler av forurensningsloven. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø.

Avdeling for luftfart, post og kjøp (LPK)

Seksjon for regulatoriske og internasjonale saker ivaretar sektoransvaret for luftfart og post, og har et overordnet ansvar for lov- og forskriftsarbeid innenfor luftfarts- og postområdene. Seksjon for styring og kjøp har etatsstyringsansvaret for Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon. I tillegg har seksjonen ansvar for kjøp av ulønnsomme fly- og posttjenester samt kjøp av kystrutetjenester. Avdelingen har videre ansvar for koordinering av EØS-arbeidet i departementet, og oppfølging av dette i samsvar med departementets EØS-strategi. Avdelingen har også ansvar for koordinering av departementets internasjonale arbeid.

Vei-, by- og trafikksikkerhetsavdelingen (VBT)

Veiseksjonen har ansvar knyttet til planlegging, bygging og drift og vedlikehold av riksveiene våre, og har det overordnede ansvaret for etatsstyring av Statens vegvesen og Vegtilsynet. Seksjonen har ansvaret for veglova. Seksjonen har videre ansvar for riksveiferjene, samt utbyggingsavtalene med Nye Veier AS. Trafikksikkerhetsseksjonen har ansvaret for departementets arbeid med trafikksikkerhet på vei, og forvaltning og utvikling av veitrafikklovgivningen og regelverket for yrkestransport. Byseksjonen har blant annet ansvar for departementets arbeid med bymiljø- og byvekstavtaler, bompengefinansiering og trafikantbetaling, statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter, bypakker og prosjekt i tilknytning til by/tettsted samt arealpolitikk, kollektivtransport, miljø og teknologiutvikling som er relevant for by.

SAMFERDELSDEPARTEMENTET

 • Jernbanedirektoratet
 • Kystverket
 • Luftfartstilsynet
 • Statens havarikommisjon
 • Statens jernbanetilsyn
 • Statens vegvesen
 • Vegtilsynet
 • Senter for oljevern og marint miljø
 • Sikkerhetsrådet for luftfarten (SFL)
 • Styret i Avinor AS
 • Styret i Vygruppen AS
 • Styret i Nye veier AS
 • Styret i Norske tog AS
 • Styret i Bane NOR SF
 • Avinor AS
 • Vygruppen AS
 • Nye veier AS
 • Bane NOR SF
 • Norske tog AS
 • Entur AS