Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Olje- og energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Et overordnet mål er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Uten god konkurranseevne, effektiv ressursbruk og lønnsomhet i energisektoren skapes ikke de arbeidsplasser og inntekter som er nødvendige for å sikre velferd og sysselsetting. Energipolitikken må legges opp slik at man innenfor miljømessig forsvarlige rammer, best mulig utnytter den samlede tilgangen på arbeidskraft, kunnskap, kapital og naturressurser.

Som sekretariat for den politiske ledelse vil departementets mål utvikle seg med regjeringens energipolitiske målsettinger som blant annet er gjengitt i aktuelle meldinger og proposisjoner til Stortinget.

Avdeling for klima, industri og teknologi (KIT)

KIT skal bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft gjennom gode rammebetingelser for å styrke innovasjonsevne, kompetanseutvikling og internasjonalisering av energinæringen. KIT vil styrke samarbeidet mellom aktørene i sektoren.

Olje – og gassavdelingen (OG)

Olje- og gassavdelingen har ansvar for alle sokkelrelaterte saker som angår olje- og gassvirksomheten innenfor departementets ansvarsområde.

Energi- og vannressursavdelingen (EV)

Energi- og vannressursavdelingen har ansvaret for departementets forvaltning av energiressursene innlands og for store deler av vassdragsforvaltningen.

Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner

EU/EØS-enheten

Enheten har det koordinerende ansvar for EU/EØS i Olje- og energidepartementet. Kontakt med EU-kommisjonen, ESA og andre om direktiv som er relevante for Olje- og energidepartementet, skjer sammen med den respektive fagavdeling.

Kommunikasjonsavdeling (KOMM)

Kommunikasjonsenheten formidler pressehenvendelser til politisk ledelse. Vi hjelper presse og publikum med å finne bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Vi er også ansvarlige for departementets internettsider.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

  • Oljedirektoratet (OD)
  • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  • Petroleumsprisrådet
  • Tvisteløser Oppstrøms Gassrørledningsnett
  • Rådgivende navnegruppe for petroleumsfelt
  • Petoro AS
  • Gassco AS
  • Statnett SF
  • Gassnova SF