Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformer en fremtidsrettet nærings- og havpolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og havpolitikk

Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge.

Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk.

Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk.

Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeri- og havministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og havpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

NFD Kommunikasjonsseksjonen

Kommunikasjonsseksjonen (KOM) er det kommunikasjonsfaglige senteret i departementet. Med et aktivt forhold til media og god samfunnsdialog sprer KOM informasjon og skaper debatt om norsk nærings-, fiskeri- og handelspolitikk. KOM planlegg og legg til rette for den politiske ledelsens kontakt med media og bidrar til å profilere prioriterte politikkområder.

Eierskapsavdelingen

Eierskapsavdelingens hovedoppgave er å bidra til profesjonell forvaltning av statens direkte eierskap der målsettingen er å oppnå høyest mulig avkastning over tid og en god og ansvarlig utvikling for selskapene. Avdelingen forvalter statens eierskap i 22 selskaper, hvorav børsnoterte selskaper som blant annet DNB, Telenor og Norsk Hydro, heleide selskaper som blant annet Statkraft og Flytoget, og enkelte deleide unoterte selskaper. Avdelingen er også faglig sekretariat for næringsministeren og regjeringen i utformingen av eierskapspolitikken, og er ressurs- og kompetansesenter for eiermiljøer i andre departementer.

Næringspolitisk avdeling

Avdelingen er inndelt i fem seksjoner med hvert sitt ansvarsområde. Seksjon for budsjett- og etatsstyring, seksjon for forenklingsarbeidet, seksjon for industri, bergverk og nordområdesaker, seksjon for reiseliv, IKT og tjenesteyting, og seksjon for sjømat.

Maritim avdeling

Avdelingen har et samlet ansvar for departementets arbeid med politikk for maritime næringer: skipsfart, verft, og maritime utstyrs- og tjenesteleverandører. Avdelingen ivaretar arbeidet med sjøfartslovgivning i IMO, ILO og EU og nasjonalt regelverk på området, og har etatsstyringsansvar for Sjøfartsdirektoratet. Avdelingen har ansvar for WTO-arbeid, bilaterale avtaler på det maritime området og maritimt internasjonalt markedsarbeid. Avdelingen følger EUs maritime arbeid og ivaretar ansvaret for oppfølging av regjeringens maritime strategi, miljø, forskning/innovasjon, maritim kompetanse, maritime finansielle virkemidler og nærskipsfart.

Handelspolitisk avdeling

Handelspolitisk avdeling har ansvaret for bilaterale frihandelsavtaler, profilering og fremme av norsk næringsliv i utlandet, handel med sjømat, Norges ordninger for eksportfinansiering og for å følge opp utviklingen av det indre marked i EU/EØS.

Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Avdelingen har departementets overordnende administrative ansvar for det forsknings- og innovasjonspolitiske området. Våre oppgaver omfatter forvaltning av selskaper, etater og tilskuddsbevilgninger, samt politikkutvikling og -gjennomføring. Det er et mål at forsknings- og innovasjonspolitikken legger til rette for størst mulig samlet verdiskaping.

Havbruksavdelingen

Havbruksavdelingen har ansvar for alle saker knyttet til havbruksnæringen. I dette ligger og konsesjonsregelverk og kapasitetsbegrensninger i havbruk, samt fiskehelse, fiskevelferd og miljømessig bærekraft i havbruksnæringen. Avdelingen har ansvar for blant annet akvakulturloven, matloven og dyrevelferdsloven når det gjelder havbruk.

Fiskeriavdelingen

Fiskerisavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene og fiskeflåten. Det ligger et bredt spekter av tema i porteføljen til avdelingen, som omfatter blant annet bærekraftig forvaltning av viltlevende marine ressurser, kvoteforhandlinger og internasjonale fiskeriavtaler, UUU-fiske, fiskerikriminalitet, regulering av og adgangen til å drive fiske og fangst, samt strukturordninger for fiskeflåten

Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Avdelingen ivaretar departementets overordnede ansvar for gjennomføringen av konkurransepolitikken, selskapsretten og næringsøkonomiske analyser.

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

 • Innovasjon Norge
 • Mattilsynet
 • Norges forskingsråd
 • Veterinærinstituttet
 • SIVA – Selskapet for industrivekst
 • Brønnøysundregistrene
 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
 • Fiskeridirektoratet
 • Havforskingsinstituttet
 • Justervesenet
 • Konkurransetilsynet
 • Norges geologiske undersøking (NGU)
 • Norsk Akkreditering
 • Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
 • Garantikassen for fiskere
 • Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK)
 • Patentstyret
 • Regelrådet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Klagenemnda for industrielle rettigheter
 • Norsk Romsenter (NRS)
 • Hovedstyret for Innovasjon Norge
 • Norsk design og arkitektursenter
 • Norges sjømatråd
 • Klagenemnda for Offentlige Anskaffelser (KOFA)
 • Mesterbrevnemnda
 • Klagenemnd til mesterbrevordningen
 • Meklingsnemda for arbeidstakeroppfinnelser
 • Teknologirådet
 • Styret i Norsk Romsenter
 • Styret i Norsk Designråd
 • Styret i Mantena AS
 • Styret i garantikassen for fiskere
 • Styret for Selskapet for industrivekst SF – SIVA SF
 • Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
 • Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter
 • Rådet for matvareberedskap
 • Rådet for bygg- og anleggsberedskap
 • NOTRASHIP-ledelse
 • Norsk Akkrediterings klageutvalg
 • Norsk Akkrediterings representantskap
 • Ambita AS
 • Argentum Fondsinvesteringer AS
 • Eksportkreditt Norge AS
 • Electronic Chart Centre AS
 • Flytoget AS
 • Investinor AS
 • Mantena AS
 • Mesta AS
 • Norges sjømatråd AS
 • Nysnø Klimainvesteringer AS
 • Space Norway AS
 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS
 • Posten Norge AS
 • Baneservice AS
 • Statkraft SF