Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Landbruks-og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket. Departementet forvalter ca. 1,1 prosent av statsbudsjettet 2021 (21,1 milliarder kroner i utgifter), og har ansvar for en rekke underliggende virksomheter. LMD har en sentral rolle innen sikring av ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon, utvikling av kunnskapsgrunnlaget og medvirkningen til verdiskaping og sysselsetting i hele landet med utgangspunkt i landbruket og landbruksbaserte produkter. 

Antall ansatte: 147

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Enheten har ansvar for Landbruks- og matdepartementet sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Kommunikasjonsenheten har ansvar for pressekontakt og analysevirksomhet. Kommunikasjonsenheten arbeider òg med publisering på Regjeringen.no og rådgiving for den politiske og administrative ledelsen av departementet.

Forsknings- og administrasjonsavdelingen (FA)

Avdelinga har ansvaret for forskingspolitikken samt utvikling og drift av de administrative funksjonene i departementet, medregnet administrative støttefunksjoner for politisk ledelse og departementsråden.

Avdeling for skog- og ressurspolitikk (ASR)

Avdelingens hovedoppgave er å bidra til å utvikle en langsiktig skog- og ressurspolitikk for verdiskaping, miljø og bærekraftig næringsutvikling.

Avdeling for matpolitikk (MP)

Avdelingens hovedoppgave er å fremme trygg matproduksjon, dyrevelferd og plante- og dyrehelse.

Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Avdelingen arbeider i hovedsak med å utforme og legge til rette for en bærekraftig landbruksproduksjon og foredlingsindustri som kan skape verdier og sysselsetting i alle deler av landet.

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

 • Mattilsynet
 • Veterinærinstituttet (VI)
 • Fylkesmannen
 • Innovasjon Norge
 • Norges Forskningsråd
 • Miljødirektoratet
 • Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
 • Landbruksdirektoratet
 • Budsjettnemnda for jordbruket
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
 • Rådet for dyreetikk
 • Omsetningsrådet
 • Det veterinærmedisinske rettsråd
 • Klagenemd for kvoteordningen for melk
 • Klagenemnda for naturskader
 • Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Plantesortsnemda
 • Reindriftens utviklingsfond (RUF)
 • Reindriftstyret
 • Styret for Statskog SF
 • Styret for Veterinærinstituttet
 • Utviklingsfondet for skogbruket
 • Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen
 • Statskog SF