Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Landbruks-og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbrukspolitikken omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket. Landbrukspolitikken skal sikre ressursgrunnlaget for landbruksproduksjon, utvikle kunnskapsgrunnlaget og medverke til verdiskaping og sysselsetting i heile landet med utgangspunkt i landbruket og landbruksbaserte produkt.

Sentrale rammevilkår for mat- og landbrukspolitikken er den generelle økonomiske politikken, marknaden og handelspolitikken som følgje av WTO-avtalen og EØS-avtalen, og Stortinget si behandling av proposisjonar og meldingar til Stortinget.

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Enheten har ansvar for Landbruks- og matdepartementet sin informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Kommunikasjonsenheten har ansvar for pressekontakt og analysevirksomhet. Kommunikasjonsenheten arbeider òg med publisering på Regjeringen.no og rådgiving for den politiske og administrative ledelsen av departementet.

Forsknings- og administrasjonsavdelingen (FA)

Avdelinga har ansvaret for forskingspolitikken samt utvikling og drift av de administrative funksjonene i departementet, medregnet administrative støttefunksjoner for politisk ledelse og departementsråden.

Avdeling for skog- og ressurspolitikk (ASR)

Avdelingens hovedoppgave er å bidra til å utvikle en langsiktig skog- og ressurspolitikk for verdiskaping, miljø og bærekraftig næringsutvikling.

Avdeling for matpolitikk (MP)

Avdelingens hovedoppgave er å fremme trygg matproduksjon, dyrevelferd og plante- og dyrehelse.

Landbrukspolitisk avdeling (LP)

Avdelingen arbeider i hovedsak med å utforme og legge til rette for en bærekraftig landbruksproduksjon og foredlingsindustri som kan skape verdier og sysselsetting i alle deler av landet.

LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

 • Mattilsynet
 • Veterinærinstituttet (VI)
 • Fylkesmannen
 • Innovasjon Norge
 • Norges Forskningsråd
 • Miljødirektoratet
 • Norsk institutt for bioøkonomi – NIBIO
 • Landbruksdirektoratet
 • Budsjettnemnda for jordbruket
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
 • Rådet for dyreetikk
 • Omsetningsrådet
 • Det veterinærmedisinske rettsråd
 • Klagenemd for kvoteordningen for melk
 • Klagenemnda for naturskader
 • Institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Plantesortsnemda
 • Reindriftens utviklingsfond (RUF)
 • Reindriftstyret
 • Styret for Statskog SF
 • Styret for Veterinærinstituttet
 • Utviklingsfondet for skogbruket
 • Økonomisk utvalg iht. hovedavtalen for reindriftsnæringen
 • Statskog SF