Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk

Kunnskapsdepartementet har tre overordnede mål for kunnskapssektoren
– Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
– Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
– Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Avdeling for barnehage og grunnskole

Avdelingen arbeider med utforming av politikk for barnehager, overgangen mellom barnehage og skole og for grunnskolen.

Avdeling for videregående opplæring, fagskole og kompetansepolitikk

Avdelingen arbeider med videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk og voksnes læring. Avdelingen har også ansvar for utdanningsstøtte og folkehøgskoler.

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder

Avdelingen arbeider med de strategiske satsingsområdene styring og samordning, kunnskapsgrunnlag, analyse og digitalisering. Avdelingen koordinerer også arbeidet med statsbudsjettet.

Juridisk avdeling

Avdelingen arbeider med juridiske saker, med utvikling og tolking av regelverket som gjelder for departementets ansvarsområder.

Avdeling for eierskap i høyere utdanning og forskning

Avdelingen arbeider med etatsstyring av statlige universiteter og høyskoler, med tilskudd og politikk overfor private høyskoler. Avdelingen arbeider også med forvaltning av bygg, med studentsamskipnadene og studentvelferd.

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Avdelingen arbeider med politikkutvikling og analyse av høyere utdanning og forskning. Avdelingen har også et internasjonalt ansvar.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsenheten arbeider med medier, strategisk kommunikasjon, rådgivning overfor politisk ledelse og avdelingene, departementets nettsider, sosiale medier og intern kommunikasjon.

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

 • Norsk forskningsråd
 • Dei nasjonale forskingsetiske komiteane
 • Lånekassen – Statens lånekasse for utdanning
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Utdanningsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Unit – Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • VEA – Norges grønne fagskole
 • IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • 22. juli-senteret
 • Statsped
 • Universiteter og høyskoler
 • NUPI – Norsk utenrikspolitisk Institutt
 • Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Styrer ved universiteter og høyskoler
 • Kompetansepolitisk råd
 • Simula Research Laboratory AS
 • NSD – Norsk senter for forskningsdata
 • Universitetsenteret på Svalbard AS