Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsministeren er departementets sjef og politiske leder. Statsråden har to statssekretærer og en politisk rådgiver som begge er politisk utnevnt. Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative leder. De fem fagavdelingene ledes av assisterende departementsråd og fire ekspedisjonssjefer.

Departementets oppgaver faller innenfor tre hovedområder

Være sekretariat for statsråden: Departementet skal bistå politisk ledelse med å utforme politikk og overordnede planer for gjennomføring av politikken på eget arbeidsområde, understøtte kommunikasjonen med Storting og Regjering og framlegge viktige enkeltsaker for politisk ledelse.

Ivareta forvaltningsoppgaver: Departementet skal utføre forvaltningsoppgaver som er tillagt departementet og være klage- og overprøvingsinstans for saker som er behandlet i ytre etater.

Styre og følge opp underliggende virksomheter: Departementet skal sette mål, gi rammer, veilede og følge opp resultater i de underliggende etatene i samsvar med gjeldende lover og regler og politiske retningslinjer.

Kommunikasjonsenheten i KUD

Kommunikasjonsenheten har ansvar for å informere om de politiske sakene og vedtakene i departementet. Kommunikasjonsenheten har den daglige kontakten med media og publikum. Eininga har kontakt med fagavdelingene og hjelper statsråden og politisk leiing i mediesaker. Dette innebærer bl.a. pressemeldinger, pressekonferanser, innlegg, taler, publisering på regjeringa.no. m.m. Kommunikasjonssjefen er ansvarlig redaktør for departementet sine nettsider på regjeringa.no.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelinga utvikler system for styring og fastsetter overordna retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse og drift av departementet. Avdelingen tar seg av administrative saker og ser til at departementet blir styrt i samsvar med gjeldende lover og regler.

Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker

Avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker har sektoransvar og koordineringsansvar på politikkområda likestilling og diskriminering, og ansvar for å følge opp internasjonale konvensjoner og internasjonalt arbeid på området. Avdelinga har i tillegg ansvar for regelverk på likestillings- og diskrimineringsområdet, kulturelt mangfold og generelle internasjonale kultursaker.

Avdeling for sivilsamfunn og idrett

Avdelinga har ansvar for den statlege idrettspolitikken, barne- og ungdomskultur, frivillig kulturliv og det overordna ansvaret for koordinering og samordning av staten sitt forhold til frivillig sektor. Avdelinga har ansvaret for forvaltninga av overskuddet fra Norsk Tipping til idrettsformål, til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, Den kulturelle skolesekken og Frifond. I det overordna ansvaret for frivillighetspolitikken ligger blant annet ansvaret for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor, frivillighetsregisteret og forenkling.

Kulturvernavdelingen

Kulturvernavdelingen har ansvar for arkiv, bibliotek, visuell kunst, arkitektur, litteratur, språk, kulturbygg, museumsformål, immateriell kulturarv og samiske saker. Avdelinga har ansvar for forvaltninga av Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, KORO (Kunst i offentlige rom), Restaureringsvirksomheten ved Nidaros domkirke, Språkrådet og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek.

Medie- og kunstavdelingen

Medie- og kunstavdelingen har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innenfor feltet ytringsfrihet, media, pengespill, stiftelser, opphavsrett, kulturell og kreativ næring, film, dataspill, musikk, scenekunst og kunstnerpolitikk. Avdelinga forvalter lover og regelverk innenfor de nevnte feltene, og løyer og tilskudd til statlige og ikke-statlige organer og institusjoner på området.

KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

 • Arkivverket
 • Diskrimineringsnemnda
 • KORO – Kunst i offentlige rom
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Medietilsynet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
 • Norsk filminstitutt
 • Norsk kulturråd
 • Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Riksteatret
 • Språkrådet
 • Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken
 • Styret for Den Norske Opera & Ballett
 • Styre for Fond for lyd og bilde
 • Styret i Norsk Tipping AS
 • Styret for Riksteatret
 • Kringkastingsrådet
 • Norsk Kulturråd
 • Styret for Norsk filminstitutt
 • Styret i Norsk rikskringskasting AS
 • Styret for Bildende Kunstneres Hjelpefond
 • Bunad- og folkedraktrådet
 • Fagrådet for kulturtanken – Den kulturelle skolesekken
 • Frivillighetsregisternemnda
 • Godkjenningsnemd for organisert kampaktivitet som tillater knockout
 • Klagenemd for organisert kampaktivitet som tillater knockout
 • Klagenemnda for stedsnavnsaker
 • Lotterinemda
 • Rådet for anvendt medieforskning
 • Stiftelsesklagenemda
 • Styret for det norske komponistfond
 • Styret for fond for utøvende kunstrnere
 • Styret for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
 • Styret for Språkrådet
 • Fagråd for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
 • Fagutvalget for tilskudd til lokale lyd- og bildemedier
 • Offentlig utvalg for punktskrift
 • Tilskuddsutvalget for produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier
 • Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere
 • Ytringsfrihetskommisjonen
 • Norsk Tipping AS
 • Den Norske Opera og Ballett AS
 • Nationaltheateret AS
 • Norsk Rikskringkasting AS