Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.

Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Arbeidsgiverpolitisk avdeling har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Målet vårt er å bidra til at statlige virksomheter er kompetente arbeidsgivere med attraktive arbeidsplasser. Avdelingen forhandler om tariffavtaler med hovedsammenslutningene i staten og forvalter statsansatteloven, tjenestetvistloven, karanteneloven og forskrifter til lovene. Avdelingen tar initiativet til og følger opp sentrale arbeidsgiverpolitiske satsinger, er pådriver for og støtter arbeidet med omstilling, kompetanseutvikling, ledelse samt et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv.

Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk

Avdelingen har koordineringsansvaret for forvaltningspolitikken og IT-politikken, for deler av personvernpolitikken og for elektronisk kommunikasjon. Ansvaret omfatter blant annet arbeidet med digitalisering og innovasjon i offentlig sektor, personopplysningsforskriften og administrativt ansvar for Datatilsynet og for Personvernnemda. Avdelingen har også ansvar for etatsstyringen av Digitaliseringsdirektoratet og av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Bolig- og bygningsavdelingen

Bolig- og bygningsavdelingen har ansvaret for å følge opp bolig- og bygningspolitikken til regjeringen. Avdelingen har etatsstyringsansvaret for Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet og Husleietvistutvalget.

Kommunalavdelingen

Kommunalavdelingen har ansvaret for å følge opp regjeringens kommunepolitikk. Avdelingens ansvarsområder omfatter kommuneøkonomi, samordning av statlige tiltak overfor kommunene og fylkeskommunene, innovasjons- og forenklingsarbeidet rettet mot kommunesektoren, kommunereformen, kommunalrett, kommune- og fylkesinndeling, administrasjon av valg, partiloven og partifinansieringen, konsultasjoner mellom staten og kommunesektoren, KOSTRA (KOmmune-STat-Rapportering), Det tekniske beregningsutvalg, Valgdirektoratet og Kommunalbanken AS.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten er departementets fagenhet for kommunikasjon. Enheten løser, samordner og skal være pådriver for effektiv medie- og samfunnskontakt, og skal sørge for god kommunikasjonsforvaltning i departementet.

Planavdelingen

Avdelingens ansvarsområde omfatter forvaltnings- og utviklingsoppgaver etter plan- og bygningslovens bestemmelser om planlegging og konsekvens­utredninger. Avdelingen har også ansvaret for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, og er tillagt etatsstyringsansvaret for Statens kartverk.

Regionalpolitisk avdeling

Regionalpolitisk avdeling har ansvaret for å følge opp regjeringens mål om regional- og distriktspolitikk. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Avdelingen samarbeider med kommuner, fylkeskommuner, Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet om regional- og distriktspolitikken. Avdelingen har Distriktssenteret og Merkur som underliggende etat.

Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter

Avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter har til oppgave å gjennomføre og følge opp regjeringens mål i politikken overfor den samiske befolkningen og de nasjonale minoritetene: jøder, kvener/norskfinner, romer, skogfinner og romanifolket/tatere.

Statsforvaltningsavdelingen

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler. Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for Fylkesmannsembetene, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Fylkesmennenes fellesadministrasjon. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for staten sine kongelige eiendommer.

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET

 • Innovasjon Norge
 • Norges forskningsråd
 • Fylkesmannsembetene
 • SIVA – Selskapet for industrivekst
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Distriktssenteret
 • Husbanken
 • Husleietvistutvalget
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Valgdirektoratet
 • Datatilsynet
 • Internasjonalt reindriftssenter
 • Kartverket
 • Fylkesmennenes fellesadministrasjon
 • Sametinget
 • Klagenemd for Husbanken
 • Karantenenemda
 • Kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen
 • Partilovnemnda
 • Personvernnemnda
 • Standardiseringsrådet
 • Statens lønnsutvalg
 • Styret for Internasjonalt reindriftssenter
 • Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)
 • Digitaliseringsrådet
 • Nasjonalt geodatarådet
 • Overskjønnsnemda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024
 • Skjønnsnemda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024
 • Arbeidsgiverrådet i staten
 • Klagenemd for sentral godkjenning for ansvarsrett
 • OGP-rådet
 • Klarspråksjuryen
 • Programstyre for Merkur
 • Statsbygg
 • Kommunalbanken