Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

I Klima- og miljødepartementet jobber det omtrent 250 ansatte. Departementet består av fire fagavdelinger i tillegg til en kommunikasjonsenhet og et forkontor. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt, Riksantikvaren, Senter mot marin forsøpling og Svalbards miljøvernfond.

Kommunikasjonsenheten (KLD)

Kommunikasjonsenheten har ansvar for kommunikasjon i hele departementet. Enheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet, skriver utkast til taler og innlegg, har tett kontakt med pressen, er aktiv på sosiale medier og nett, og gir informasjonsfaglige råd til fagavdelingene og politisk ledelse.

Kunnskaps- og globalenheten

Enheten koordinerer og leder arbeidet med kunnskap, forskning og høyere utdanning for hele departementet. I tillegg arbeider enheten med tverrgående, internasjonalt miljøsamarbeid og koordinerer flere deler av departementets internasjonale arbeid.

Hav- og forurensningsavdelingen

Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning, miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Klimaavdelingen

Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

Kulturmiljøavdelingen

Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap, kulturmiljøfredninger og kulturhistoriske verdier i by- og tettstedsutvikling. Avdelingen har også ansvar innenfor internasjonale arbeidsområder bl.a. verdensarv (Unesco), EU/EØS. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen.

Naturforvaltningsavdelingen

Avdelingens hovedansvar er å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

 • Fylkesembetene (forvaltes av KD)
 • Miljødirektoratet
 • Norsk Polarinstitutt
 • Riksantikvaren
 • Artsdatabasen
 • Meteorologisk institutt
 • Svalbards miljøvernfond
 • Norsk Kulturminnefond
 • Klagenemnd for miljøinformasjon
 • Fagråd for nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt
 • Kontaktutvalg for rovviltforvaltning
 • Markarådet
 • Styret for Enova SF
 • Styret for Meteorologisk institutt
 • Klimarådet
 • Styret for Nasjonalt villaksenter
 • Regionale rovviltnemnder
 • ENOVA SF
 • Bjørnøen AS
 • Kings Bay AS