Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Som faglig sekretariat for politisk ledelse, bistår vi med faglig grunnlag for utvikling, formidling og gjennomføring av regjeringens politikk.

Departementet har forvaltningsansvaret for et stort antall lover og er klageinstans i mange forvaltningssaker.

Departementet utarbeider handlingsplaner og strategier, proposisjoner og meldinger, lover og forskrifter. Vi utarbeider statsbudsjettet for JD og skal sikre god økonomistyring internt og i justissektoren. Totalbudsjettet er på omtrent 30 milliarder kroner.

Departementet publiserer eget årsregnskap samt tildelingsbrev og årsrapporter fra underliggende virksomheter på regjeringen.no.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for lønns- og personalpolitikken, departementets arkiv, organisasjonsanalyser og IKT.

Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.

Enhet for økonomi og styring

Enheten har ansvar for budsjett, analyse og styring, og har et særskilt ansvar for oppfølging og styring av større reformer, investeringer og prosjekter.

Innvandringsavdelingen

Innvandringsavdelingen (INN) har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for fagavdelingene og politisk og administrativ ledelse.

Lovavdelingen

Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.

Polaravdelingen

Polaravdelingens arbeidsoppgaver er departementets fagsaker i de norske polarområdene (Arktis og Antarktis).

Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Lov- og regelverksutvikling og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar.

Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

Sivilavdelingen

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene og har ansvaret for administrasjon av Den høyere påtalemyndighet.

JUSTIS- OG BEREDSSKAPSDEPARTEMENTET

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Hovedredningssentralen
 • Konfliktrådene
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Sivil klareringsmyndighet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Domstoladministrasjonen
 • Generaladvokaten
 • Grensekommisæren for den norsk-russiske grensa
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Sivilforsvaret
 • Påtalemyndigheten
 • Spesialenheten for politisaker
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat
 • Rådet for taushetsplikt og forskning
 • Tilsynsutvalget for dommere
 • Det interdepartementale polarutvalg
 • Straffelovrådet
 • Advokatbevillingsnemnden