Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvaret for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og samordning av norsk politikk i polarområdene. Departementet forvalter ca 2,3 prosent av statsbudsjettet 2021 (43 milliarder kroner i utgifter), og har  en overordnet rolle knyttet til å ivareta straffesakskjeden, samfunnssikkerhetskjeden og migrasjonskjeden.

Antall ansatte: 390

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen er departementets administrasjons- og driftsavdeling. Avdelingen har blant annet ansvar for lønns- og personalpolitikken, departementets arkiv, organisasjonsanalyser og IKT.

Avdeling for kriminalitetsforebygging

Avdeling for kriminalitetsforebygging har en sentral rolle i utviklingen av kriminalpolitikken.

Enhet for økonomi og styring

Enheten har ansvar for budsjett, analyse og styring, og har et særskilt ansvar for oppfølging og styring av større reformer, investeringer og prosjekter.

Innvandringsavdelingen

Innvandringsavdelingen (INN) har det overordnede ansvaret for å samordne og gjennomføre statens flyktning- og innvandringspolitikk.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten er kommunikasjonsfaglig rådgiver for fagavdelingene og politisk og administrativ ledelse.

Lovavdelingen

Justisdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og sentralforvaltningen.

Polaravdelingen

Polaravdelingens arbeidsoppgaver er departementets fagsaker i de norske polarområdene (Arktis og Antarktis).

Politiavdelingen

Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Lov- og regelverksutvikling og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar.

Samfunnssikkerhetsavdelingen

Samfunnssikkerhetsavdelingen (SAM) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.

Sivilavdelingen

Sivilavdelingen skal bidra til rettssikkerhet og har ansvaret for blant annet rettshjelp, advokatregelverket, voldsoffererstatning og konfliktrådsordningen. Avdelingen har det overordnede ansvaret for domstolene og har ansvaret for administrasjon av Den høyere påtalemyndighet.

JUSTIS- OG BEREDSSKAPSDEPARTEMENTET

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Hovedredningssentralen
 • Konfliktrådene
 • Kontoret for voldsoffererstatning
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Sivil klareringsmyndighet
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Domstoladministrasjonen
 • Generaladvokaten
 • Grensekommisæren for den norsk-russiske grensa
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Sivilforsvaret
 • Påtalemyndigheten
 • Spesialenheten for politisaker
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat
 • Rådet for taushetsplikt og forskning
 • Tilsynsutvalget for dommere
 • Det interdepartementale polarutvalg
 • Straffelovrådet
 • Advokatbevillingsnemnden