Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Departementet forvalter ca. 11,1 prosent av statsbudsjettet 2021 (207 milliarder kroner i utgifter), og har ansvar for en rekke underliggende virksomheter. HODs rolle overfor disse virksomhetene varierer, men felles for alle er at HOD trekker opp retningslinjer for virksomhetene basert på det lovverket Stortinget har vedtatt. Videre er flere styrer, råd og utvalg underlagt HODs ansvarsområde; rusreformutvalget, autismeutvalget, Statens seniorråd, m.fl.

Antall ansatte: 226

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Budsjett- og økonomiavdelingen

Budsjett- og økonomiavdelingen samordner arbeid med statsbudsjettet i Helse- og omsorgsdepartementet, koordinerer saker til Riksrevisjonen og har et overordnet ansvar for økonomiforvaltningen i departementet.

Eieravdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter eierskapet til de regionale helseforetakene og Norsk Helsenett SF, Eieravdelingens hovedoppgave er å ivareta eierstyringen.

E-helseavdelingen

Avdeling for e-helse har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. IKT er en kjernefunksjon i sektoren og må utnyttes bedre. E-helseavdelingen favner et bredt spekter av oppgaver, fra å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere, til å følge opp arbeidet med Én innbygger – én journal. En sentral del av arbeidet er informasjonssikkerhet i de digitale løsningene.

Folkehelseavdelingen

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseregistre, ernæring og mattrygghet, alkohol- og narkotikaspørsmål.

Helserettsavdelingen

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

Omsorgstjenesteavdelingen

Avdelingen har ansvaret for å følge opp kommunale omsorgstjenester forankret i helse- og omsorgstjenesteloven.

Primærhelsetjenesteavdelingen

Avdelingen bidrar til å utvikle de kommunalpolitiske virkemidlene i forhold til blant annet kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten og psykisk helsearbeid i kommunene.

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Videreutvikling av spesialisthelsetjenesten og legemiddelpolitikken er hovedoppgavene for avdelingen, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, samt følgene av den demografiske og den medisinske utviklingen i samfunnet.

Kommunikasjonsenheten

Enheten har hovedansvar for kontakt med media, web-sider, brosjyrer og krisekommunikasjon.

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

 • Mattilsynet
 • Statens helsetilsyn
 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstitutt
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Statens legemiddelverk
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
 • Bioteknologirådet
 • Statens seniorråd
 • AS Vinmonopolet
 • Norsk helsenett SF
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-øst RHF
 • Helse Vest RHF