Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgsministeren er departementets øverste leder. Statsråden har en politisk stab bestående av statssekretærer og politiske rådgiver. Departementsråden er departementets øverste administrative leder. I departementsrådens stab inngår Kommunikasjonsenheten og forværelse for departementsråd og politisk ledelse.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

Budsjett- og økonomiavdelingen

Budsjett- og økonomiavdelingen samordner arbeid med statsbudsjettet i Helse- og omsorgsdepartementet, koordinerer saker til Riksrevisjonen og har et overordnet ansvar for økonomiforvaltningen i departementet.

Eieravdelingen

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter eierskapet til de regionale helseforetakene og Norsk Helsenett SF, Eieravdelingens hovedoppgave er å ivareta eierstyringen.

E-helseavdelingen

Avdeling for e-helse har ansvar for å gjennomføre digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren. IKT er en kjernefunksjon i sektoren og må utnyttes bedre. E-helseavdelingen favner et bredt spekter av oppgaver, fra å etablere gode digitale tjenester til både helsepersonell og innbyggere, til å følge opp arbeidet med Én innbygger – én journal. En sentral del av arbeidet er informasjonssikkerhet i de digitale løsningene.

Folkehelseavdelingen

Folkehelseavdelingens hovedoppgaver er knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, helseovervåkning og helseregistre, ernæring og mattrygghet, alkohol- og narkotikaspørsmål.

Helserettsavdelingen

Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

Omsorgstjenesteavdelingen

Avdelingen har ansvaret for å følge opp kommunale omsorgstjenester forankret i helse- og omsorgstjenesteloven.

Primærhelsetjenesteavdelingen

Avdelingen bidrar til å utvikle de kommunalpolitiske virkemidlene i forhold til blant annet kommunehelsetjenesten, sosialtjenesten og psykisk helsearbeid i kommunene.

Spesialisthelsetjenesteavdelingen

Videreutvikling av spesialisthelsetjenesten og legemiddelpolitikken er hovedoppgavene for avdelingen, med særlig oppmerksomhet på kvalitet og tilgjengelighet, samt følgene av den demografiske og den medisinske utviklingen i samfunnet.

Kommunikasjonsenheten

Enheten har hovedansvar for kontakt med media, web-sider, brosjyrer og krisekommunikasjon.

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

 • Mattilsynet
 • Statens helsetilsyn
 • Helsedirektoratet
 • Folkehelseinstitutt
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
 • Statens legemiddelverk
 • Direktoratet for e-helse
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
 • Bioteknologirådet
 • Statens seniorråd
 • AS Vinmonopolet
 • Norsk helsenett SF
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-øst RHF
 • Helse Vest RHF