Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) har ansvar for utforming og iverksetting av norsk trygghets- og forsvarspolitikk. Forsvarsministeren er Forsvarsdepartementets sjef og politiske leder. Forsvarsministeren har en statssekretær og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for statsråden i arbeide med ledelse og samordning av departementets arbeid.

Forsvarets materielltilsyn

Forsvarets materielltilsyn (FMT) skal påse at forsvarssektoren ivaretar materiellsikkerheten etter gjeldende regler. FMT er tilsynsmyndighet der andre statlige tilsyn ikke har myndighet.

Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet

Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet er organisert som eget stabselement under departementsråden. Enheten har ansvaret for faglig koordinering i forhold til det øvrige kommunikasjonsarbeidet i Forsvaret inklusivt Forsvarets mediesenter og bladet Forsvarets Forum.

Internrevisjon

Internrevisjonen skal bidra til at målene for forsvarssektoren blir realisert ved evaluering av og rådgivning i virksomhetsstyring, risikostyring og intern kontroll. En overordnet oppgave er å vurdere om disse elementene er hensiktsmessige, tilstrekkelige og fungerer som forutsatt. Internrevisjonen arbeider i henhold til instruks godkjent av departementsråden, samt internasjonale standarder fastsatt av The Institute of Internal Auditors (IIA).

Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet

FD I, Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet.

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner

Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Avdeling for økonomi og styring

Avdeling for økonomi og styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Dette innebærer blant annet ansvar for å konkretisere planer og budsjetter på tiltaksnivå for hele langtidsperioden, utarbeide forslag til budsjettprofil, kostnadsanalyser for det kortere og lenge perspektiv, moderniserings- og effektiviseringstiltak innenfor hver enkelt planperiode og utarbeide de årlige budsjetter med tilhørende iverksettingsdokumenter.

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester

Avdelingen har ansvaret for strategisk HR i sektoren, personell- og kompetansepolitikk i sektoren og felles juridiske tjenester. Den er forsvarsministerens og forsvarssjefens strategiske rådgiver på området.

Avdeling for investeringer

Avdeling for investeringer har ansvaret for investeringer i forsvarssektoren. Avdelingen styrer Forsvarets investeringsvirksomhet fra beslutning om anskaffelsen er fattet, og har overordnet styringsansvar for materiell- og EBA-forvaltning.

FORSVARSDEPARTEMENTET

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 • Forsvaret
 • Forsvarsbygg
 • Forsvarsmateriell
 • Forsvarets forskningsinstitutt
 • Etisk råd for forsvarsektoren
 • Forsvarsdepartementets dekorasjonsråd
 • Klagenemd i hjemsendingssaker
 • Klagenemnd i verneplikssaker
 • Klagenemd i disiplinærsaker i Forsvaret
 • Klagenemnda for Forsvarets høgskole
 • Klagenemd for kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonal operasjoner
 • Kystvaktrådet
 • Landsrådet for Heimevernet
 • Norges skytterstyre
 • Styret Forsvarets forskningsinstitutt
 • Rygge 1 AS