Om Statskartet >
Statskartet 2022 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. Finansministeren er Finansdepartementets leder. Det arbeidet som Finansdepartementet gjør, står finansministeren ansvarlig for.

Finansministeren har en politisk stab med statssekretærer og en politisk rådgiver til å bistå seg i arbeidet. Finansråden er departementets administrative leder. Departementet har seks fagavdelinger og en administrasjonsavdeling.

FINANSDEPARTEMENTET

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Finanstilsynet
 • Skatteetaten
 • Tolletaten
 • Statens pensjonsfond utland
 • Statistisk sentralbyrå
 • Norges Bank
 • Styret for Finanstilsynet
 • Skatteklagenemnda
 • Klagenemnda for petroleumsskatt
 • Norges Banks Hovedstyre
 • Klagenemnda for forsikring- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
 • Børsklagenemnda
 • Verdipapirlovutvalget
 • Finansmarkedsfondet
 • Styret i Garantiordningen for skadeforsikring
 • Styret for Statistisk sentralbyrå
 • Styret for Folketrygdfondet
 • Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode
 • Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker
 • Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
 • Folketrygdfondet