Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. Departementet forvalter ca. 4,5 prosent av statsregnskapet (60 milliarder kroner i utgifter), og har ansvar for en rekke underliggende virksomheter. Finansdepartementets rolle overfor disse virksomhetene varierer, men felles for alle er at Finansdepartementet trekker opp retningslinjer for virksomhetene basert på det lovverket Stortinget har vedtatt. Med unntak av Norges Bank og Folketrygdfondet tildeler Finansdepartementet dessuten årlige budsjettmidler i tråd med Stortingets vedtak.

Antall ansatte: 306

Finansavdelingen

Avdelingen har ansvar for saker (herunder budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til fagdepartementene. Utredning, utvikling og innføring av regelverk for statlig økonomi- og resultatstyring.

Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget.

Avdeling for formuesforvaltning

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.

Etatsstyringsenheten

Etatsstyringsenheten (ES) samordner styringen og oppfølgingen av departementets underliggende etater: Skatteetaten, Tolletaten, Direktoratet for økonomistyring (DFØ), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Finanstilsynet (FT).

Administrasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvar for økonomi- og virksomhetsstyringen i departementet, dokumentasjon- og arkivfunksjon, utvikling og drift av IT-funksjonen, personalpolitikk og HR-funksjon, samt samordning av sikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Økonomiavdelingen

Overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen. Avdelingen har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Økonomiavdelingen koordinerer arbeidet med nasjonalbudsjettet. Avdelingen utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.

Finansmarkedsavdelingen

Avdelingen arbeider med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene, herunder behandling av enkeltsaker og internasjonalt samarbeid.

Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet. Enheten hjelper også til med å finne rette avdeling eller saksbehandler for bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

Skatteøkonomisk avdeling

Avdelingen har ansvar for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den økonomiske politikken, herunder det årlige skatte- og avgiftsopplegget, økonomiske analyser i tilknytning til skatter, avgifter og overføringer på statsbudsjettet.

FINANSDEPARTEMENTET

 • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
 • Finanstilsynet
 • Skatteetaten
 • Tolletaten
 • Statens pensjonsfond utland
 • Statistisk sentralbyrå
 • Norges Bank
 • Styret for Finanstilsynet
 • Skatteklagenemnda
 • Klagenemnda for petroleumsskatt
 • Norges Banks Hovedstyre
 • Klagenemnda for forsikring- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet
 • Børsklagenemnda
 • Verdipapirlovutvalget
 • Finansmarkedsfondet
 • Styret i Garantiordningen for skadeforsikring
 • Styret for Statistisk sentralbyrå
 • Styret for Folketrygdfondet
 • Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metode
 • Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker
 • Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
 • Folketrygdfondet