Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk. BFD har fire fagavdelinger og en kommunikasjonsavdeling. Departementet forvalter ca. 3,8 prosent av statsregnskapet (52 milliarder kroner i utgifter), og har ansvaret for ni underliggende virksomheter. BFDs rolle overfor disse virksomhetene er å sikre trygge rammer for familiene, ved å utforme en helhetlig politikk. BFDs fagavdelinger arbeider med planlegging, utredninger, stimuleringstiltak, veiledning og informasjon til allmennheten og berørte grupper. I tillegg til dette gir avdelingene også støtte til forskning og utviklingsarbeid, og deltar i internasjonalt samarbeid.

Antall ansatte: 158

Barnevernsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for barnevernet, herunder institusjons- og fosterhjemstilbud og hjelpetiltak. I dette inngår lovutvikling på barnevernsområdet, politikkutvikling, styring og samordning av tjenestene.

Familie- og oppvekstavdelingen

Avdelingen har ansvar for utforming og samordning av den generelle barne- og ungdomspolitikken og den statlige samlivs- og familiepolitikken.

Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for forbrukerpolitikken og regjeringens helhetlige politikk for tros- og livssynsfeltet.

Plan- og administrasjonsavdelingen

Plan- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for å bistå departementsråden i styringen av departementet og sørge for effektiv drift. Avdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter.

Kommunikasjonsenheten

Departementet legger vekt på åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Kommunikasjonsenheten tar initiativ til kommunikasjonstiltak og har oppdaterte nyheter på www.regjeringen.no/bfd.

BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET

 • Arbeids- og velferdsforvaltninga (NAV)
 • Fylkesmannsembetene
 • Statens helsetilsyn
 • Barn-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barneombudet
 • Forbrukertilsynet
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sekreteriat for markedsråd, forbrukerklageutvalget
 • Forbrukerrådet
 • Opplysningsvesenets fond
 • Forbruksforskningsinstituttet (SIFO)
 • Barnevernets tvisteløsningsnemnd
 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Styre for opplysningsvesenets fond
 • Barnesakkyndig kommisjon