Om Statskartet >
Statskartet 2021 >
Tidligere statskart >
Statskartet > Bærekraft

Informasjon kommer snart

Arbeidsmarkedsavdelingen

Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvaret for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen

Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingens ansvarsområde omfatter arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv, på land og på norsk kontinentalsokkel.

Budsjett- og styringsavdelingen

Budsjett- og styringsavdelingen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, forskning og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og høringssaker. Avdelingen har videre ansvar for etatsstyring av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, økonomiforvaltning i departementet, samfunnssikkerhet i sektoren og departementets interne planlegging og styring.

Departementsrådens stab (DRS)

Departementsråden er departementets øverste administrative leder. I departementsrådens stab inngår sekretærer for departementsråden og politisk ledelse og presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Pensjonsavdelingen

Pensjonsavdelingen har det overordnede ansvaret for pensjonspolitikken, herunder arbeidet med pensjonsreformen.

Presse- og kommunikasjonsseksjonen i Arbeids- og sosialdepartementet

Presse- og kommunikasjonsseksjonen har ansvaret for departementets kommunikasjonsstrategi, informasjonstiltak og mediehåndtering. Seksjonen gir råd til ledelsen i kommunikasjonsspørsmål, og arbeider tett opp mot politisk ledelse og departementets avdelinger. Presse- og kommunikasjonsseksjonen er en egen enhet i departementsrådens stab.

Stabsavdelingen

Stabsavdelingen har ansvar for departementets organisasjon og fellessystemer. Dette omfatter organisasjonsutvikling, personalpolitikk og arbeidsgiverfunksjonene i departementet. Avdelingen har også ansvar for arbeidsprosesser, sikkerhet, dokumentasjonsforvaltning, saksbehandlings- og kontorstøttesystemer, samt kontorstøttefunksjoner.

Velferdspolitisk avdeling

Velferdspolitisk avdeling har ansvaret for politikken knyttet til inntektssikring gjennom sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet.